Úvod Parkování Parkování obecně Smlouva o nájmu parkovacího místa

Novinky

VIP stání - speciálně střežený prostor uzavřeného odděleného parkování pro vozidla vyšší hodnoty.

V nabídce speciální služba nepřetržitého kamerového GSM střežení s okamžitou informací na ostrahu a Váš mobilní telefon.

Odkudkoliv na světě budete vždy přes MMS 100% informováni o stavu Vašeho vozu!

Tisk Email

SMLOUVA o nájmu parkovacího místa

ČÍSLO SMLOUVY:
VARIABILNÍ SYMBOL:

Smluvní strany

Reality Pankrác, a.s., Na Křivině 1371/1 140 00, Praha 4, Michle
IČ: 27659187 DIČ: CZ27659178
Bankovní spojení: KB Praha č.ú.: 129704041/0100
zastoupen pověřeným zaměstnancem:

dále také jen „pronajímatel“


a

 

IČO: Tel.:
DIČ: e-mail:
Zastoupen: r. č.:
Funkce: č. OP:

dále také jen „nájemce“


Uzavřeli ve smyslu ustanovení § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Občanský zákoník“) tuto

SMLOUVU o nájmu parkovacího místa

PŘEDMĚT NÁJMU: Parkovací místo pro parkování osobního (dodávkového) automobilu nebo motocyklu v objektu Garáží Pankrác, Na Křivině 1371/1, Praha 4
ČÍSLO MÍSTA:
Automobil značka: RZ: ORV:
Počátek nájmu od: Nájemné měsíčně:
Doba trvání nájmu do:
DPH 20%:
SMLUVNÍ CENA: CELKEM:
Slovy:

 

I. Předmět a účel nájmu

Pronajímatel přenechává nájemci předmět nájmu určený touto smlouvou. Nájemce tento předmět nájmu přijímá a zavazuje se platit pronajímateli dohodnuté nájemné. Účelem nájmu je parkování vozidel/vozidla.


II. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Nájemce je oprávněn na pronajatý předmět nájmu umístit některý z automobilů uvedených na první straně této smlouvy (dále také jen „automobil“). Automobilem se pro účely této smlouvy rozumí i jakékoliv jiné motorové vozidlo umísťované na předmět nájmu (motocykl atp.) Na jedno parkovací místo může být umístěn vždy pouze jeden automobil.
 2. Pro případ, kdy by na pronajatém parkovacím místě měl být parkován jiný automobil, je zapotřebí uzavřít písemný dodatek k této smlouvě.
 3. Nájemce se zavazuje dodržovat povinnost nájemců parkovacích míst, řidičů a ostatních osob, uvedené v dokumentu „Provozní řád objektu“. Tento dokument je nedílnou součástí této smlouvy a nájemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl seznámen s jeho obsahem. Nájemce se zavazuje řídit se i případným aktuálním zněním „Provozního řádu objektu“, a to v případné aktualizované verzi, kterou pronajímatel v budoucnu veřejně vystaví při vchodu do objektu.
 4. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli změnu údajů o své osobě uvedené v této smlouvě do 30 dnů po změně těchto údajů.
 5. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho osobní data, poskytnutá jím pronajímateli v souvislosti s uzavřením této smlouvy, jsou shromaždována, evidována a zpracována pronajímatelem v souvislosti s jeho podnikatelskou činností. Nájemce má právo, aby mu na jeho žádost pronajímatel umožnil přístup k jeho údajům shromažďovaným poskytovatelem a má všechna práva, vyplývající ze zákona č 101/2000 Sb.
 6. Pronajímatel je oprávněn v případě provozní potřeby vyzvat nájemce k užívání jiného parkovacího místa v rámci stejné budovy (srovnatelné prostorové parametry - jiné podlaží, jiné číslo stání) a určit dobu, po kterou k této změně předmětu nájmu bude docházet, přičemž nájemce je povinen této výzvě vyhovět. Nájemce je povinen na žádost ze strany pronajímatele přeparkovat ve stanoveném termínu automobil na jiné parkovací místo. Pronajímatel je oprávněn v případě potřeby pomocí technických prostředků přemístit automobil na jiné parkovací místo.
 7. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je pojištěn na svoji zákonnou odpovědnost za automobily umístěné v prostorách předmětu nájmu a zavazuje se poskytnout pronajímateli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné a včasné vyřízení případné pojistné události. Zákonná odpovědnost pronajímatele se vztahuje pouze ke vzniku škody na dopravním prostředku a jeho příslušenství, nikoliv na jakýchkoliv dalších věcech v dopravním prostředku se nacházejících.
 8. V případě, že pořizovací hodnota automobilu je více než 1.000.000,-Kč (cena nového automobilu) je nájemce povinen upozornit písemně pronajímatele na tuto skutečnost před vznikem jeho oprávnění automobil na předmět nájmu umístit (uzavření této smlouvy nebo jejího dodatku). Jestliže nájemce v uvedeném případě nemá uzavřenu s pronajímatelem nájemní smlouvu, kde předmětem nájmu je speciální parkovací místo (zajištěné dodatečným zabezpečením), není oprávněn užívat předmět nájmu za účelem parkování uvedeného automobilu a pronajímatel je oprávněn od této smlouvy kdykoliv po zjištění této skutečnosti odstoupit.

 

III. Nájemné

 1. Účastníci této smlouvy se dohodli, že nájemce je povinen platit měsíčně nájemné, uvedené na první straně této smlouvy. Nájemné je splatné na základě splátkového kalendáře vystaveného pronajímatelem s náležitostmi daňového dokladu v termínu splatnosti v něm uvedeném nebo v případě jednorázové platby za předem stanovené období na základě faktury vystavené pronajímatelem. K měsíčnímu nájemnému za užívání předmětu nájmu podle této smlouvy, je pronajímatel oprávněn účtovat plnou sazbu DPH v zákonem stanovené výši. Dílčím zdanitelným plněním podle zákona o dani z přidané hodnoty, je období kalendářního měsíce.
 2. Dojde-li v průběhu trvání nájemní smlouvy ke změně rozhodných skutečností pro výši a splatnost nájemného, bude vystaven nový splátkový kalendář s náležitostmi daňového dokladu, přičemž v takovém případě platí, že nově vystavený splátkový kalendář nahrazuje a ruší dosavadní splátkový kalendář v rozsahu, ve kterém se vzájemně časově překrývají. V případě, že dojde k zániku smlouvy před uplynutím celé doby na kterou je vystaven splátkový kalendář, zaniká splátkový kalendář v rozsahu, ve kterém přesahuje dobu skutečného trvání nájemní smlouvy.

IV. Platební podmínky

Není-li uvedeno ve splátkovém kalendáři jinak, je měsíční nájemné uvedené v této smlouvě splatné vždy do 15. dne kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, za který je určeno na účet pronajímatele uvedený v této smlouvě, popřípadě na jiný účet, který pronajímatel nájemci sdělí.

 

V. Doručování písemností

 1. Veškeré písemnosti v souvislosti s touto smlouvou se doručují osobně nebo poštou doporučeně na adresu nájemce uvedenou v této smlouvě nebo elektronickou poštou na adresu (e-mail), je-li uvedena v této smlouvě. Případnou změnu adresy je nájemce povinen neprodleně oznámit pronajímateli doporučeným dopisem. V případě oznámené adresy nájemce se písemnosti doručují na změněnou adresu.
 2. Neoznámí-li nájemce pronajímateli změnu adresy ve lhůtě třiceti dnů od doby, kdy ke změně této skutečnosti dojde, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč. Právo na smluvní pokutu je nezávislé na právu na náhradu škody a její výši. Nájemce bere na vědomí, že škodou se rozumí i náklady, které pronajímatel vynaloží nebo může vynaložit v souvislosti se zjišťováním nové adresy nájemce (např. úplata za použití soukromé detektivní služby).
 3. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že si nájemce doručovací poštou zásilku v předepsané lhůtě nevyzvedl, nebo v případě, že nájemce poštou či osobně doručovanou zásilku odmítl převzít, či v případě, že zásilka byla poštou vrácena proto, že se nájemce na adrese, uvedené v této smlouvě nebo v jeho písemném oznámení nezdržuje. Za den doručení takové zásilky se považuje den, kdy pronajímatel byl vyrozuměn o tom, že nájemce zásilku nepřevzal, nebo si ji nevyzvedl, nebo se mu ji nepodařilo doručit proto, že se na adrese určené k doručování písemností podle této smlouvy nezdržuje.

VI. Sankce

Nájemce se zavazuje pro případ prodlení s placením nájemného zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 50,-Kč za každý den prodlení a jedno parkovací místo. Pokud nájemce poruší jakoukoliv jinou svou povinnost stanovenou touto smlouvou, zavazuje se pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč (slovy tisíc korun českých) za každé porušení smluvní povinnosti, není li dále uvedeno jinak. Právo na smluvní pokutu je nezávislé na právu na náhradu škody a její výši.

 1. V případě, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, je povinen zaplatit zálohu na nájemné za následující měsíc, vyzveli ho k tomu písemně pronajímatel.
 2. Nájemce podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl seznámen se zadržovacím právem a se zástavním právem pronajímatele ve smyslu ustanovení § 672 občanského zákoníku pro případ zajištění nájemného. Zadržení bude, za podmínek uvedených, provedeno zablokováním magnetické karty nebo mechanickým znehybněním automobilu.
 3. V případě ukončení nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou a to odstoupením pronajímatelem z důvodu porušování povinností nájemce, je pronajímatel oprávněn uplatnit vůči nájemci nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každých 30 dní, o které byla nájemní smlouva ukončena dříve před uplynutím sjednané doby jejího trvání.
 4. V případě porušení povinnosti dle čl. VII odst. 5 této smlouvy je pronajímatel oprávněn uplatnit vůči nájemci nárok na zaplacení pokuty ve výši 200,-Kč za každý den prodlení.
 5. V případě porušení povinnosti nájemce dle čl. II odst. 6 této smlouvy (přeparkování na jiné parkovací místo) je pronajímatel oprávněn uplatnit vůči nájemci nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-Kč.
 6. V případě ztráty parkovací karty je pronajímatel oprávněn uplatnit vůči nájemci nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,-Kč.

VII. Ukončení smlouvy

 1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou nebo odstoupením za podmínek stanovených touto smlouvou. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu neurčitou (vymezení dle první strany této smlouvy) lze ji ukončit též výpovědí. Výpověď může podat kterýkoliv z účastníků bez udání důvodu. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu určitou a žádná ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně, že trvá na jejím ukončení nejméně 1 měsíc před posledním dnem aktuální doby trvání nájmu, má se za to, že se doba trvání smlouvy a tedy i nájemního vztahu prodlužuje o časový úsek odpovídající prvnímu období trvání nájemní smlouvy (dle první strany této smlouvy) a to opakovaně.
 2. Výpovědní lhůta se pro smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou sjednává na jeden měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé straně, nejdříve však ode dne uvedeného jako počátek nájmu dle této smlouvy.
 3. V případě prodlení se zaplacením nájemného delším než 10 dnů má pronajímatel právo odstoupit od smlouvy.
 4. Pro případ porušení povinností uvedených v Provozním řádu objektu má pronajímatel právo odstoupit od smlouvy.
 5. V případě ukončení nájmu je nájemce povinen předmět nájmu vyklidit a vyklizený odevzdat pronajímateli nejpozději v den skončení nájmu.
 6. Účastníci ujednali, že jakékoliv věci nájemce nacházející se v Předmětu nájmu v době po zrušení či ukončení smlouvy jsou věci, které se v prostorách vlastníka nacházejí neoprávněně, nájemce je povinen zaplatit jakoukoliv a veškerou škodu, která v souvislosti s tím pronajimateli vznikne a nájemce dále není oprávněn uplatnit vůči pronajímateli jakékoliv nároky z důvodů jejich poškození, ztráty či zničení.
 7. Nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel vyklidil Předmět nájmu na náklady nájemce v případě prodlení s vyklizením Předmětu nájmu delším než 7 dnů.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Účastníci této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že je neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji před podpisem řádně přečetli a jsou srozuměni s jejím obsahem.
 2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž pronajímatel i nájemce obdrží po jednom stejnopisu.
 3. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.

Poznámka: Připomínky, přání i náměty ke zlepšeni služeb parkingu může nájemce sdělit ústně nebo písemně pracovníkovi informační služby či ostrahy ve vrátnici, nebo přímo v kanceláři parkingu.

 

Anketa

Čeho si u nás nevíce ceníte?