Úvod Parkování Parkování obecně Provozní řád objektu

Novinky

VIP stání - speciálně střežený prostor uzavřeného odděleného parkování pro vozidla vyšší hodnoty.

V nabídce speciální služba nepřetržitého kamerového GSM střežení s okamžitou informací na ostrahu a Váš mobilní telefon.

Odkudkoliv na světě budete vždy přes MMS 100% informováni o stavu Vašeho vozu!

Provozní řád objektu Tisk Email
 1. Každá osoba, která se zdržuje v objektu multifunkční budovy čp. 1371/1, ul. Na Křivině, 140 00 Praha 4 – Michle a na přilehlých pozemcích parc. č. 520/1,3,4,15,16,17,18 a 700/58 (vše dále též „objekt“), ve vlastnictví společnosti Reality Pankrác, a.s., IČ: 27659178 (dále též „vlastník“) je povinna řídit se tímto provozním řádem.
 2. Každý je povinen sdělit kdykoliv po dobu svého pobytu v objektu na výzvu pracovníka ostrahy objektu nebo vlastníka účel svého vstupu do objektu a prokázat se příslušným identifikačním dokladem vydaným vlastníkem objektu nebo osobou, mající v objektu provozovnu. Do objektu je povolen vstup pouze v provozní době objektu a to pouze osobám, kterým k tomuto svědčí právo udělené vlastníkem nebo osobou mající v objektu provozovnu. Vstupem do objektu se rozumí též vjezd dopravním prostředkem.
 3. Každý je povinen řídit se pokyny pracovníků ostrahy objektu nebo vlastníka, včetně povinnosti umožnit na požádání kontrolu, zda nedochází k porušování tohoto provozního řádu. Zdržovat se v objektu a pohybovat se po něm je každý oprávněn pouze za účelem svého vstupu do provozovny umístěné v objektu nebo v souvislosti s parkováním dopravního prostředku a to vždy pouze po nezbytně nutnou dobu.
 4. V jednom dopravním prostředku jsou oprávněny vstoupit do objektu maximálně dvě osoby. Výjimku z tohoto pravidla je oprávněn v jednotlivém případě učinit pracovník ostrahy objektu nebo vlastníka.
 5. Každý je povinen dodržovat podmínky stanovené vlastníkem pro parkování dopravních prostředků v objektu, včetně povinnosti uhradit parkovné dle platného ceníku.
 6. Každý je povinen při svém pohybu v objektu dodržovat pravidla silničního provozu a dopravní značení v objektu. Maximální rychlost v objektu je stanovena na 15 km/hod. a je označena dopravním značením. Při používání dopravních prostředků při pohybu v objektu platí povinnost mít rozsvícená tlumená světla a respektovat pravidlo o přednosti vozidel přijíždějících zprava.  Průjezd objektem je zakázán.
 7. V objektu je, vyjma míst k těmto činnostem výslovně určeným, zakázáno:
  1. kouření a používání otevřeného plamene,
  2. provádění údržby, oprav nebo mytí dopravních prostředků nebo jejich příslušenství,
  3. skladování pohonných hmot a manipulace s pohonnými hmotami, hořlavinami, těkavými látkami nebo žíravinami,
  4. zanechávání jakýchkoliv movitých věcí nebo vnášení a zanechávání odpadu,
  5. volné pobíhání zvířat,
  6. konzumace alkoholických nápojů a psychotropních látek,
  7. vnášení tlakových lahví na topné plyny.
 8. Při svém pobytu v objektu je každý povinen:
  1. zachovávat čistotu. V případě znečištění dopravního prostředku je pracovník ostrahy objektu oprávněn odepřít do doby odstranění nečistot vjezd do objektu,
  2. neobtěžovat nadměrným hlukem,
  3. před nebo po ukončení jízdy nenechávat puštěný motor dopravního prostředku,
  4. parkovat dopravním prostředkem pouze na určeném místě a to v souladu s místním značením. Nevztahuje-li se k dopravnímu prostředku oprávnění parkovat v objektu na základě písemné smlouvy o nájmu parkovacího místa nebo obdobného písemného smluvního vztahu, smí být takový dopravní prostředek parkován pouze v prostorech, která nejsou uvedením RZ konkrétního vozidla vyhrazena pro dlouhodobé parkování. Parkování mimo smluvně nebo tímto řádem určené místo je porušením závazných podmínek stanovených vlastníkem pro parkování v objektu, přičemž v takovém případě si vlastník vyhrazuje oprávnění uplatnit vůči osobě porušující tyto podmínky nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ a/nebo den, kdy takováto skutečnost nastane. V případě ztráty parkovacího lístku je vlastník oprávněn uplatnit nárok na zaplacení pokuty ve výši 2.000,-Kč a zároveň uplatnit zadržovací právo k dopravnímu prostředku do doby zaplacení pokuty. Ztrátou parkovacího lístku se rozumí jakýkoliv stav, kdy osoba, která chce vyjet s dopravním prostředkem z objektu není schopna doložit řádně a pravdivě parkovacím lístkem vytištěným z automatického terminálu u vjezdu okamžik vstupu dopravního prostředku do objektu,
  5. při opuštění dopravního prostředku je každý povinen jej zabezpečit proti odcizení,
  6. dbát bezpečnosti vlastní i ostatních osob,
  7. při pěším pohybu mezi jednotlivými podlažími objektu používat schodiště a výtahy,
  8. nepoškozovat jakýkoliv majetek,
  9. dodržovat požární řád objektu.
 9. Při zjištění vzniku škody na majetku svém nebo třetích osob je každý povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu nejbližšímu pracovníkovi ostrahy objektu a dále se řídit jeho pokyny. Při zjištění poškození oprávněně zaparkovaného vozidla je pro úspěšné odškodnění pojišťovnou povinen ten, kdo škodu zjistí, okamžitě nahlásit poškození jednak Policii ČR (mimo případy, kdy toto výslovně není třeba), jednak i likvidátorovi pojišťovny a poté se řídit pokyny likvidátora. Dále vždy na místě čitelně, úplně a pravdivě vyplnit tiskopis „Oznámení o poškození vozidla“, tento tiskopis i vlastnoručně podepsat a řídit se pokyny a upozorněním v tiskopisu uvedenými, poté i umožnit ofotografování poškození vozidla a jeho identifikačních znaků pracovníkem ostrahy objektu.
 10. Objekt je sledován kamerovým systémem, kterým je pořizován bezpečnostní záznam vybraných prostor v objektu.
 11. Při porušení pravidel stanovených tímto provozním řádem nebo obecně závaznými právními předpisy si vlastník vyhrazuje právo odejmout osobě pravidla porušující oprávnění zdržovat se v objektu a to v konkrétním případě nebo jestliže k tomuto dochází opakovně tak na dobu neurčitou. Toto právo deleguje vlastník též na osoby jednající jeho jménem a pracovníky ostrahy objektu.  O každém porušení pravidel je pořizován protokolární záznam.
 12. V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené tímto provozním řádem objektu je vlastník oprávněn uplatnit vůči osobě, která povinnost porušila nárok na zaplacení pokuty ve výši 1.000,-Kč za každý jednotlivý případ, není–li stanoveno v tomto provozním řádu objektu nebo v přímém písemném smluvním vztahu účastníků výslovně jinak. V případě zneužití parkovacího lístku (použitím k výjezdu nebo vjezdu jiného vozidla atp.) nebo porušení dopravních předpisů platných v objektu (stanoveny zejména dopravními značkami) je vlastník oprávněn uplatnit pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý jednotlivý případ.
 13. Tento provozní řád nahrazuje od data účinnosti jakékoliv provozní řády nebo jiné normy vydané vlastníkem, které se týkají vstupu a zdržování se v objektu.
 14. Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1.5.2011.

 

V Praze dne 1.5.2011 za vlastníka objektu, společnost Reality Pankrác, a.s.:

Vít Horák v. r.

 

Anketa

Čeho si u nás nevíce ceníte?